به یاد داشته باشید، برای هر آنچه که از دست داده اید چیز دیگری به دست آورده اید بدون تاریکی، هرگز ستاره ها را نخواهید دید