چرخ گردون

چه بخندد
چه نخندد
تو بخند

غصه ها فانی و باقی
همه زنجیر به هم
گر دلت ازستم و غصه
برنجد تو بخند