یک روز به گذشته نگاه خواهی کرد و متوجه خواهی شد که بیش از حد در مورد چیزهایی که واقعا مهم نبودند، نگران بودی