همیشه

آزادی اینو داشته باش که

انتخاب کنی،

حتی اگر اشتباه باشه