آدمیزاده !

گوگِل كه نيست،تا دو تا حرف تايپ كنى حدس بزنه چى مى خواى بگى.!

بايد رُك و پوست كنده حرف دلت رو بهش بزنى.!

بدونِ حاشيه

به قول قديميا برو سر اصل مطلب

دوسش دارى؟!

دو حالت بيشتر نداره

برو بهش بگو

قبول كرد،كه قبول كرد

قبول نكرد "دوباره" بگو.