وقتي ناراحتي،
ميگن خدا اون بالا هست...
وقتي نا اميدي،
ميگن اميدت به خدا باشه
وقتي مسافري،
ميگن خدا پشت و پناهت
وقتي مظلوم واقع باشي،
ميگن خدا جاي حق نشسته
وقتي گرفتاري،
ميگن خدا همه چيو درست ميکنه
وقتي هدفي تو دلت داري،
ميگن از تو حرکت از خدا برکت
پس وقتي خدا حواسش
به همه و همه چي هست..
ديگه غصه چرا؟؟emojiemojiemojiemoji