مسئولیت زندگیتو بپذیر، اینو بدون اونی که تو رو به جائی که دلت میخواد بری میرسونه خودتی، نه هیچ کس دیگه ای