🌸🍃اگر میخواهی قدرتمند شوی

دیگران را قدرتمند کن.🌸🍃اگر نیازمند آرامش هستی

آرامش بخش دیگران باش.🌸🍃اگر صدای خسته ای را شنیدی

دستان قلبش را بگیر❤️🌸🍃اگر توانايى يا مهارتى دارى

به ديگران هديه كنساده و بی مهابا

از کنار یکدیگر عبور نکنیم🦋🌸