گم کردن خیلی حس بدیه! هر جا باشی، چشمت دنبال اون چیزی میگرده که گم کردی. آدم حاضره اون چیز رو از اول نداشته باشه اما گم نکنه...