و من به تازگی ها کشف کرده ام

روی این کره ی خاکی

موجوداتی زندگی میکنند ،

ناشناخته

به نام سخت جانان .

همانهایی که

عاشقند و

امیدوار و

زنده ...