مادرم همیشه میگفت بهترین عشق

اون عشقیه که روح رو بیدار کنه...

من با عشق توروحم بیدار شد...

چَشمانم کورو مغزم قفل توشد بَس نیست؟

تاکِی چشمانم قفل عکست بماند

چشمان من خیره شدن به چشمان

 تورا می خواهد نه خیره بر کاغذِ

خیس از اشک را...