دلش چنین می‌خواست.

‏اما کو جرأت؟!

‏این است آدمیزاد – دست کم – دو‌ گونه زندگانی می کند؛

‏یکی آن‌که هست و دیگری آن‌که می‌خواهد.

"از کتاب کلیدر"