عشق معجزه‌ي نگاهِ توست

بدونِ هوس

بدونِ چشم داشت

وقتي سخت در آغوشم ميكشي

و استشمامِ عطرِ نفس هايت جاني تازه ميبخشد

به روحي كه عشق را نمي شناخت...!