باسلام با اوضع فعلی کرونا باضافه دلتا مرتب آیه درسه وقت نمازقرایت بشه.