در دینِ من

بوسیدنت قبل از خواب از واجبات است!

دور که باشی،

بوسیدنِ عکست حکمِ تیَمُم است

وقتِ بی‌ آبي...