کاش یکی باشد

مسلط به دوست داشتن

با پیش فرضِ ماندن

آنقدر که اضافه اش

از آغوش‌ات بزند بیرون!

و بداند زندگی

بی دلبری های مکرر

نه آبی گرم می‌کند،

نه دل...!