🌸🍃امروز

بی دلیل شاد باشيد.گاهى باید در هجوم مشڪلات

آرام ترین فرد زمین باشی☺️سختی بخشی گذرا از زندگی است

ولى امید همیشه هست

امیدتون فقط به خدا باشه👌🏼روزتون پر از امید و در پناه خدا

و زندگى تون پر از حس خوش زندگى🌱