تو هیچ وقت کاملاً نرفته ای، ممکنه رفته باشی و شاید دیگه هرگز دوباره نبینمت، ولی پاک نشدی، هنوز وجود داری، هنوز به ذهنم میای، میتونم خاطرات رو تا جایی که میخوام به دوردست پرتاپ کنم، ولی غیرممکنه که فراموششون کنم، غیرممکنه که فراموشت کنم