برای از بین بردن تاریکی
شمشیر نکش ،
خشمگین نشو ،
فریاد نزن
چراغ روشن کن
تاریک اندیشی
قفلیست که
تنها با کلید آگاهی باز
می شود