از مسیری که ترس تو را
وادار به رفتن می کند نرو

راهی برو که عشق تو را رهنمون می کند
راهی را انتخاب کن که
شادمانی تو را به آن می کشاند