بــــادهــــا

همـیشــه

می‌رونـد ،

یــــــادهــــــــــا نـــــــــــــه ..