همه روز ما،
با اندیشه ما شکل می یابد.
نکته این است:
به چه می اندیشی؟