سست ترین ڪلمه،"شانس"است.
به امید آن نباش.
محڪم ترین ڪلمه،"پشتڪار"است.
آن را داشته باش.