باید قبول کنیم عذرخواهی فقط به درد کسی میخوره که تو خیابون بهش میخوری نه واسه کسی که قلبش رو شکوندی