هیچوقت چیزی از زندگی یادنمیگیری ، اگه فکر کنی همیشه حق با توئه