🌸🍃امروز

پای خوبی هایت بمان

عاشقانه هایت را محکم در آغوش بگیر❤️دنیا خوب، بد، زشت، زیبا فراوان دارد

تو خوب باش😘

تو زیبا بمان

لبخند بزن

و بگذار هر رهگذر نا اميدى با ديدنت

لبخند بزند🦋و رو به آسمان نگاه کند

و زیر لب بگوید:

هنوز هم عشق پیدا می شود❤️