وقتی با دمای ۵۰ درجه
و
رطوبت ۸۰ درصد میرم پیاده روی
emojiemoji

emojiemoji