یک نوع دوست داشتن هم هست؛

که نیـست

نه کنارمان،

نه برایمان...!