به ماندن آدم ها اصرار نکنید!

چون عشقتان لوس میشود

چون غرورتان لکه دار میشود

چون آنها یاد خواهند گرفت به تمام خواسته هایشان در ازا نرفتن جامه عمل بپوشانند

آدم های ماندنی اصلا به رفتن فکر نمیکنند

به خودتان دروغ نگویید

شما بدون رفتنی ها هم زندگی را ادامه خواهید داد

فقط کمی سخت تر