مادربزرگ میگفت :

آدم بوی غذایی را بشنود

دلـش بخواهد

و نداشته باشدش

نفسَش میماند ؛ مریض میشود ..!

دیروز کنارِ پنجره

بوی عطرت

می آمد ...