عزیزِ جان....

محتاجیم به یک "شب بخیر خوشگلم"ِ شما...

و یک"بخواب نبینم آنلاین باشی"ِ تان

و "دست های"ِتان...

و چشم هایِ قهوه ایِ تیره تان...

و یک"دوستت دارم"ِتان که نمیــریم

و محتاجیم به خودتان...

و محتاجیم به ...

 "خودتان"...

لطفا باشیـــد

نبودنتان درد دارد بخدا که