🌸وقتی که مهربان باشیم
♥️و دلـی را شـاد کنیـم

🌸وقتی که لبخندی زیبا بر لب
♥️محرومان بنشانیم.......قطعا

🌸عیدمان زیبـاتـر می شود....
♥️با آرزوی بهترینها برای شما خوبان

🌸هـر روزتـون عیـد
♥️عیـد سعید غدیر خم مبارکـــــ

emojiemojiemojiemoji