🌸🍃برای خوشبختی

باید به خدا توکل داشت

بايد به وسعت عالم تفکر مثبت داشت

بايد به تعداد هر فکر تدبير مناسب داشت👌🏼و در کل مسیر زندگی

به تعداد هر قدمى تحمل داشت🌱الهى که در نزدیک ترين زمان‌ ممکن

نگاه خداوند بر زندگى تون بيفته

و ناممکن زندگى رو براتون ممكن كنه🥰