من اگر آدم منطقی ای بودم

بعد از دیدنت خیلی ساده میخندیدم و سلامی میکردم و رد میشدم!

اما یک لحظه دیدنت کافی ست تا

دلم بلرزد،پاهایم شُل شوند و سر آخر هم بعضم بترکد

میدانی چرا؟

چون

دوستت دارم

دوستت دارم

دوستت دارم