نمیدانم چرا آدم های رمانتیک، حرف آدم حالیشان نمی شود!

نمی فهمند که هیچ چیز جالب و خوبی در "عشق یکطرفه" وجود ندارد،

به نظرم عذاب است. عذاب مطلق

عشق به کسی که پاسخ احساساتت را نمی دهد ممکن است در کتاب ها هیجان انگیز باشد

ولی در واقعیت به شکل غیرقابل تحملی خسته کننده ست!