- مردانِ جنگجو،

هميشه هم اسلحه در دست ندارند..

گاهی،

دستِ های ظريفی را آنقدر با احساس و غرور گرفته اند كه دشمنانِ تنگ نظر،

چاره ای جز عقب نشينی ندارند!