پارادوکس یعنی؛

ندارمَت و گاهی

فکرِ از دست دادنَت

دیوانه ام می کند...!