آغاز نمی کند مَـرا ...!

با تُـو بودن

همه، مَـن است ...!