🌸🍃فرقی نمی کند آغازِ هفته باشد یا پایانش

بذرِ امید

نه وقت می شناسد، نه موقعیتهر وقت بذر اميد را بکاری

شبیهِ لوبیایِ سحر آمیز

با اولین طلوعِ آفتابِ خواستن🌞

جوانه می زند🌱

و تا آسمانِ موفقیت و توانستن اوج می گیرد.هرگز ناامید نباشيد

بذرِ جادوییِ امید را بکاريد

و معجزه ها را درو کنيد😘