شب که می شود

کمی بیشتر هوایِ دلهای هم را داشته باشید ...

شب ها

بی رحم ترین آدم ها هم بی پناهند ،

چه برسد به آدم هایِ ساده !