موهاش فر بود دستام لاش گير ميكرد

طول كشيد تا بفهمم اونكه گير كرد

دستم نبوده دلم بوده