خیلی وقته دیگه آرزوی چیزی رو نمی کنم ، منتظر شانس برنده شدن نیستم ، منتظر نمی مونم از عالم غیب کمکی برسه ، هدف میزارم مثل چی جون می کنم و بهش میرسم...
آرزوی چیزی رو داشتن به نظرم کار آدمای ضعیفه...