🌱امروز

خودت را به صرف یک فنجان چای

و تماشای يك فیلم دعوت کن

رویاهایَت را مرور کن

خودت را تشویق کن

و برای رسیدن به رویاهایت گام بردار😍برای خنده های از ته دلت وقت بگذار

بلند قهقهه بزن

و در هجوم و همهمه آدم ها

با تمام قضاوت ها،نامهربانی ها

و تمام بی عدالتی هایشان

هر بار به خودت یاد آوری کن

كه خودت را فراموش نمى كنى❤️