وقتی چشمت را باز میکنی ؛ میبینی

بزرگترین ضربه ها را همان هایی زده اند که

زمانی با چشم بسته و از ته دل دوستشان داشته ایی !