تو را نه عاشقانه ، نه عاقلانه ،

و نه حتی عاجزانه !

که تو را عادلانه در آغوش می کشم !

عدل مگر نه آن است ،

که هر چیز سر جای خودش باشد ...؟!