بعضى ياد آورى ها لازم است

ولى كافى نيست!

در زندگى همه ى ما،

آدم هايى هستند كه،

بايد هزاران بار به يادشان بياورى!

كه كجا بودند بدون شما

به كجا رسيدند در كنار شما

و چه بى چشم و رويند بعد از شما