دوست داشتن یک نفر

در این است که

پیر شدن با او را بپذیریم !