‌‌‌‌‌🌾به زندگی فکر کنيد

ولی برای زندگی غصه نخوريد.🌱ديدن حقيقت است

ولی درست ديدن، فضليت.ادب خرجی ندارد ولی همه چيز را ميخرد.با شروع هر صبح فکر کنيد

تازه بدنيا آمدید، مهربان باشيد

و دوست بداريد و عاشق باشيد❤️

شايد فردايی نباشد.زندگیتان سرشار از عشق و آرامش خدایی🌹