لباس هایت را

به سلیقه ی کسی که ماندنی نیست

انتخاب نکن

او می رود

و لباس هایت

زار زار گریه می کنند

هم به "حالت"

هم به "تنت"