هر چیز زیبا می‌شود

اگر تو به همراهِ من باشی

حتی اندوهَم